Laugardagur 15.7.2017 - 19:59 - FB ummæli ()

Jónsskatturinn

Ótrúlegt hefur verið að fylgjast með hugmyndaflugi ráðherra byggðamála, Jóns Gunnarssonar. Nýjustu hugðarefni hans hljóða á þá leið að skattleggja eigi allar leiðir út úr Reykjavík. M.ö.o. hyggst æðsti yfirmaður samgöngumála á Íslandi skattleggja alla þá sem vilja inn og út úr höfuðborginni.

Áhugavert væri að gera samanburð á því hve oft meðallandsbyggðarmaðurinn fer oft inn og út úr höfuðborginni samanborið við hinn almenna höfuðborgarbúa. Dettur einhverjum t.a.m. í hug  að borgarbúar neyðist jafnoft og landsbyggðarfólk þarf að gera  til þess að ferðast landshorna á milli að sækja sér læknisþjónustu? Ætla má, m.v. þann gífurlega mun á þjónustu sem boðið er upp á innan höfuðborgarinnar og utan hennar að landsbyggðarfólk þurfi að fara töluvert oftar til Reykjavíkur en Reykvíkingar út úr henni.

Ef hugmyndir ráðherra byggðamála ná fram að ganga leggst hinn nýi skattur Sjálfstæðisflokksins með margföldum þunga á landsbyggðarfólk. Auðsjáanlegt er einnig að ferðaskatturinn muni þjóna sem tvöföld skattlagning þar eð hann mun hafa áhrif á verðlag á vörum úti á landi, enda munu flutninga- og hópflutningabifreiðir væntanlega einnig verða gjaldskyldar. M.t.t. þessa má svo benda á að vöruverð er nú þegar talsvert hærra úti á landi en í höfuðborginni.  Skattahækkunin mun þá einnig verða frekari Þrándur í Götu uppbyggingar ferðþjónustunnar á landsbyggðinni.

Einhverra hluta vegna þá hef ég þá trú á Jóni Gunnarssyni; að hann vilji í hjarta sínu hinum dreifðu byggðum vel. Ef svo er í raun og veru þá ætti hann að gleyma þessum landsbyggðarskatti og, jú,  verða talsmaður aukins frelsis til fiskveiða hringinn í kringum landið.

Flokkar: Óflokkað

Laugardagur 1.7.2017 - 16:43 - FB ummæli ()

Umhverfisstofnun sett í ankannalega stöðu

Nýlega var haldin ráðstefna á Ólafsfirði um sjókvíaeldi. Á ráðstefnunni flutti m.a. sú færeyska  Marita Rasmussen, fróðlegt erindi um hvernig nágrannar okkar í Færeyjum drógu lærdóm af þeim hremmingum sem greinin rataði í, í byrjun aldarinnar.  Svo vel tókst til við endurskipulagninguna að fiskeldið hefur síðan blómstrað í Færeyjum. Sjókvíaeldi er svo sannarlega ekki ný atvinnugrein á Íslandi og ég sakna þess í umræðu um eldið á Íslandi hvernig á að  gera hlutina öðruvísi en áður, en saga sjókvíaeldis á Íslandi  er ekki án áfalla.

Erfitt er að átta sig á stefnu stjórnvalda, en á málþinginu á Ólafsfirði hélt Þorgerður Katrín sköruglega ræðu þar sem slegið var úr og í hvert stefndi. Það eina sem var nokkuð skýrt í málflutningnum var bæði kolrangt og kom málinu lítið sem ekkert við þ.e. sú fullyrðing ráðherra að vel hefði tekist upp við stjórn þorskveiða síðustu áratugina.  Staðreyndin er sú þorskaflinn er nú miklu minni en fyrir daga kvótakerfisins.  Ráðherra eða a.m.k. einhverjir af aðstoðarmönnum hennar ættu að vita betur.

Hverju þarf að breyta í regluverki sjókvíaeldis? Það er ljóst að Umhverfisstofnun er sett í þá ankannalegu stöðu að úthluta náttúruauðlindum án endurgjalds með útgáfu einfalds starfsleyfis á sviði mengunarvarna. Markmið starfleyfa Umhverfisstofnunar snúa eðlilega eingöngu að mengunarvörnum, en hafa í tilfelli fiskeldis orðið ígildi sérleyfis til nýtingar á standsvæða þjóðarinnar. Í Noregi eru umrædd sérleyfi verðlögð fyrir afar háar upphæðir. Umhverfisstofnun er lent í þeirri stöðu að taka að sér skipulagsvinnu sem snertir margvíslega þætti annars skipulags sveitarfélaga á borð við losun fráveituvatns og siglingaleiðir. Nýlegar breytingar sem gerðar voru í nafni einföldunar var að flytja eftirlit með mengunarvörnum fiskeldis frá Umhverfisstofnun og til Matvælastofnunar eru misheppnaðar.

Ef stjórnvöld vilja einföldun á regluverkinu og gera málsmeðferð skýrari þá er nærtækasta leiðin að færa skipulagsvald sveitarfélaga út á strandsvæði, þannig að þau geti boðið út nýtingu á ákveðnum svæðum þar sem eldi er leyfilegt, með ákveðnum skilyrðum.

Sömuleiðis þarf að efla umgjörð og mengunareftirlit með greininni.  Það er ekki einungis gert með því að auka fjármuni til þeirra verka. Það er ekki síður mikilvægt að  það komi fram  pólitískur stuðningur í þá átt líkt og núverandi umhverfisráðherra hefur látið í ljós.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 22.6.2017 - 21:11 - FB ummæli ()

Vilja selja skattasniðgöngurum flugvöll, en eltast baunir

Alvöru undanskot á Íslandi eru hvorki gerð með fimmþúsund króna seðli né tíuþúsund króna seðli – Þetta á fjármálaráðherra að vita manna best.

Spurningin sem vaknar við tillögu Benedikts fjármálaráðherra um að banna seðla er; Hvers vegna í ósköpum veigrar hann sér við að taka á stórum undanskotum?

Stórfelld undanskot á Íslandi verða þegar útflutningsfyrirtækin sem hafa tímabundinn einokunarrétt til að nýta sjávarauðlindina, „selja“ sjávarafurðir til eigin skúffufyrirtækja á lágu verði sem síðan selja vöruna á miklu hærra verði til raunverulegra kaupenda. Hagnaðurinn af viðskiptunum verður  eftir á reikningi skúffufyrirtækja  í skattskjólum á Kýpur, Guernsey eða einhverju álíka og verður því ekki skattlagður á Íslandi.

Sama hefur átt við um að þá iðju sem íslenskir innflytjendur hafa lengi stundað þ.e. flutt inn vörur til landsins, í gegnum milliliði erlendis og skilið eftir fjármuni á erlendum bankareikningum. Eflaust verður þessi iðja snúnari með aukinni samkeppni sem fylgir Costco.

Stór undanskot  stóriðjufyrirtækjanna á Íslandi fara fram með þunnri eiginfjármögnun og háum vaxtagreiðslum af málamyndalánum sem veitt eru af sjálfum eigendum stóriðjufyrirtækjanna. Komið er í veg fyrir að hagnaður myndist í fyrirtækjunum sem hægt væri að skattleggja, með því að búa til kostnað  stóriðjufyrirtækjanna við móðurfélög m.a. með háum vaxtagreiðslum.

Í stað þess að koma með tillögur sem taka á stórum undanskotum, þá leggur Viðreisn fram tillögu um seðlabann til þess að tína upp nokkrar baunir í ríkissjóð! Á sama tíma á flokkurinn í leynilegum viðræðum við erlenda aðila um sölu á Keflavíkurflugvelli.  Áformin um að einkavæða eina raunverulega hliðið inn og út úr landinu gengur í sjálfu sér algerlega í berhögg við hagsmuni almennings.

Það er eftir öðru hjá Viðreisn, að sá erlendi aðili sem á í viðræðum við stjórnvöld, um kaupin á Keflavíkurflugvelli, er fjárfestingafélagið Macquarie, sem er þekkt af stórfelldum undanskotum á hagnaði Kastrup-flugvallar í Kaupmannahöfn. Þau undanskot fóru fram með þunnri eiginfjárfjármögnun og háum vaxtagreiðslum.   Reynsla Dana af sölunni á Kastrup til fyrrgreindra aðila var einfaldlega hræðileg. Í kjölfarið á sölunni rann allur ágóði fyrirtækisins af starfseminni á  Kastrup, sem vaxtagreiðslur beina leið í skattaskjól í gegnum skúffufyrirtæki í Lúxemborg.

Það er engu líkara en að Viðreisn vilji taka með töngum á þeim sem stela fimmþúsundkalli en bugta sig og beygja fyrir þeim sem stela meiru en 500 milljónum!

 

 

Flokkar: Óflokkað

Sunnudagur 14.5.2017 - 14:00 - FB ummæli ()

Varaformaður Vg gerist talsmaður útgerðarauðvalds Íslands

Mikill þungi er kominn í umræðu um nauðsyn þess að breyta illræmdu kvótakerfi í sjávarútvegi. Kerfið er óréttlátt en það veitir örfáum aðilum einokunarrétt til að nýta sameiginlega auðlind landsmanna. Sömuleiðis tryggir það örfáum vald til þess að ákveða hvort að atvinna og byggð leggist af í heilu byggðalögunum. Það er ljóst að ef því verður ekki breytt, þá mun byggð í núverandi mynd í Vestmanneyjum fleiri sjávarbyggðum, heyra sögunni til.  Fyrir utan hrópandi óréttlætið, þá er staðreyndin sú að það hvetur til brottkasts og skilar miklu mun minni afla á land, en upphaflegar áætlanir gerður ráð fyrir.  Þorskaflinn nú er rétt um helmingur af því sem hann var fyrir daga kerfisins. Kerfið er því ekki neitt sem þjóðin getur verið stolt af, heldur þarf að taka það til róttækrar endurskoðunar.

Fyrirfram hefði mátt telja að flokkur á borð við Vg sem segist vera til vinstri myndi leggjast á árar með þeim sem vildu breytingar, þannig að arður af greininni skilaði sér í vasa fleiri Íslendinga. Bóka hefði mátt andstöðu flokks sem kennir sig við alþýðuna í ljósi þess að kerfið hefur skert samningsstöðu sjómanna og gert fjölda þeirra að leiguliðum.

Raunin er allt önnur, en Vg virðist styðja kerfið algerlega óbreytt, ef marka má ritröð greina sem varaformaður, Vg Björn Valur Gíslason, hefur skrifað á heimasíðu sínna www.bvg.is. Engu líkara er en að varaformaður Vg hafi fengið hland fyrir hjartað, þegar hann heyrði máli hallað á kvótakerfið  og það hafi hleypt af stað ritræpu þar sem kerfið og greifar þess eru mærðir.

Í ritröðinni kennir ýmissa grasa og seilist varaformaður Vg mjög langt til þess að verja hagsmuni 0.1% Íslendinga á kostnað okkar hinna, 99,9% landsmanna. Ef marka má málflutning Björns Vals, þá virðist sem Vg telji að kvótakerfið sé eitt stærsta skref í umhverfismálum sem þjóðin hefur stigið og hann þakkar kerfinu smátt sem stórt m.a. að hætt var að henda veiðarfærum í sjóinn.  Það gerir hann þrátt fyrir að kvótakerfið hvetji til brottkasts og hafi nákvæsmlega ekkert með úrgangsmál að gera!  Sú skoðun kemur fram hjá varaformanninum, að þeir flokkar sem gerast svo róttækir að boða einhverjar breytingar á óréttlátri og úreltri skipan atvinnugreina, bíði hræðileg örlög og skiptir þá engu máli hvort að flokkarnir heita Frjálslyndi flokkurinn, Viðreisn eða Samfylkingin.  Leiðtogi Vinstri grænna er með glýjuna í augunum yfir framgangi Samherja og ákveður að minnast ekki einu orði á að fyrirtækið hefur notið sérgæsku og einokunaraðstöðu til að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar. Fyrirtækið hefur nýtt sér skattaskjól á Kýpur og eigendur voru í Panamaskjölunum auk þess að bera þeir með beinum hætti á óábyrgum rekstri fjármálafyrirtækja í aðdraganda hrunsins.

Aumast af öllu aumu í þjónku varaformanns Vg við stórútgerðarauðvaldið, er þó þegar hann ákveður að bera sérstaklega blak af stjórnendum Granda, þegar þeir sögðu upp 86 fiskvinnslukonum á Akranesi sem unnu láglaunastörf. Inntak greinarinnar er á þá leið að ekki megi breyta kerfinu í einu né neinu og ef það hefði átt að koma í veg fyrir uppsagnirnar á Akranesi, þá hefði þurft að gera ráðstafanir í upphafi þegar framsalið var sett á á sínum tíma – nú er ekkert hægt að gera að mati varaformanns Vg. Það fer vel á því að vitna beint í skrif Björns Vals

Þeir sem nú lýsa óánægju sinni með stöðuna á Akranesi ættu að beina henni til þeirra (stjórnmálamanna) en ekki HB-Granda.

Íslensk alþýða þarf ekki óvini með svona vini.

Flokkar: Óflokkað

Miðvikudagur 5.4.2017 - 21:13 - FB ummæli ()

Ögmundur spyr Bjarna en spurði Steingrím J. einskis

Á heimasíðu Ögmundar Jónassonar má sjá góða og gilda spurningu sem beint er til forsætis- og fjármálaráðherra. Ögmundur fer einnig á meinlegan hátt yfir kjánalagar yfirlýsingar ráðherranna í ljósi; leynimakksins, sögu og eðli vogunarsjóðanna.

Spurningin til núverandi ráðherra er á þá leið, hvort þeir setji ofar hagsmuni fjármálabraskara eða þjóðarhag?

Skrifin eru gott tilefni til að rifja upp, að það var fyrrverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon sem leiddi vogunarsjóðina inn í bankann, þrátt fyrir mikla gagnrýni úr eigin þingflokki.

Það er því ekki úr vegi að spyrja Ögmund Jónasson hvort hann hafi stutt Lilju Mósesdóttir þegar hún gagnrýndi Steingrím J. Sigfússon þáverandi fjármálaráðherra fyrir að afhenda Arionbanka til þeirra vogunarsjóða, sem nú eru að auka hlut sinn í bankanum.  Það er eins og mig minni að Ögmundur hafi stutt þessa sölu eða gjöf á bankanum þá, og ekki fékkst uppgefið hverjir kaupendurnir voru þá, frekar en nú. Fjármálaráðherra þá fékk ekki heimild til sölunnar fyrr en nokkrum mánuðum eftir kaupin voru gengin í garð.

Lærdómur sögunnar er, að  nauðsynlegt er að upplýsa um hverjir eru á bak við kaupin á Arionbanka nú og einnig ætti að rannska einkavæðinguna sem fram fór á vegum Steingríms J, í hreinu og tæru vinstristjórninni.

Flokkar: Óflokkað

Mánudagur 6.2.2017 - 01:13 - FB ummæli ()

Hatursákærur

Í sjónvarpsþættinum Vikan með Gísla Marteini afhjúpaðist algerlega hve ákærur lögreglunnar á hendur Péturs Gunnlaugssonar á Útvarpi Sögu, fyrir hatursorðræðu eru fráleitar.  Meint hatursorðræða var ekki hættulegri en svo að henni var sjónvarpað sem skemmtiefni á besta áhorfstíma RÚV.  Um var að ræða upptöku á símatíma Útvarps Sögu, þar sem öldruð 8 barna móðir,  lýsti yfir áhyggjum sínum vegna mögulegrar sýnikennslu á kynlífi lesbía. Ótti konunnar voru tilkomnar vegna misskilnings sem kom upp vegna hinsegin fræðslu í barnaskólum í Hafnafirði árið 2015.
Nú er það svo að ég tel mig þekkja ágætlega til innhringjandans. Ég er handviss um að viðhorf  gömlu konunnar til samkynhneigðar sem skinu í gegnum samtalið, stafa alls ekki af hatri, heldur miklu frekar litast þau af  viðhorfi liðinnar tíðar.  Ég held að það ættu allir að sjá fáránleikann í því að kæra konuna fyrir að breiða út hatur eða hvað þá Pétur fyrir að taka á móti samtalinu.

Það er tímabært að velta því upp hvers vegna í ósköpunum sé komin upp sú ótrúlega staða að ríkisvaldið leggur fram hatursákæru  vegna samtals sem jafnframt er notað sem skemmtiefni á ríkisjónvarpinu! Ástæðuna tel ég vera þá, að ákveðinn hópur manna sem hefur átt mjög greiða leið að fjölmiðlum hefur hvatt mjög til þess að 233 gr. hegningarlaganna, sé misnotuð til þöggunar. Þeir sem hafa hvatt mest til þöggunar, eru einkum þeir sem vilja koma í veg fyrir gagnrýna umræðu um ný útlendingalög, fjölgun hælisleitenda og neikvæðar hliðar íslam.

Á Útvarpi Sögu hefur farið fram opin umræða um framangreinda þætti sem heyrir til algerra undantekninga á öðrum fjölmiðlum.

Flokkar: Óflokkað

Laugardagur 28.1.2017 - 13:08 - FB ummæli ()

Sovétforstjórar í Viðskiptaráði

Viðskiptaráð fór mikinn fyrir hrun og á mikla sök á því hve illa fór fyrir almenningi. Það var gert  með því að láta semja falsskýrslur um raunverulega stöðu bankakerfisins og hvetja til þess að dregið  yrði úr eftirliti með fjármálakerfinu.

Nú virðist vera kominn upp sami sperringur í ráðið sem leggur til að selt verði ofan af lögreglunni og þjóðminjar boðnar hæstbjóðandi.

Áður en farið er að eyða tíma í að svara efnislega tillögum ráðsins þá er rétt að fara yfir hverjir skipa 38 manna stjórn ráðsins sem sömdu frelsistillögur Viðskiptaráðs.

Í fríðum hópi er að finna forstjóra einokunarfyrirtækis sem hefur beitt óvönduðum ráðum til að berja niður alla samkeppni við smáfyrirtæki á borð við Örnu á Bolungarvík. Í hópnum eru fjölmargir stjórar sem fóru í þrot með sinn rekstur sem blásið hefur verið líf í með afskriftum og fjármagni úr lífeyrissjóðakerfi almennings.

Ef Viðskiptaráð hefði raunverulegan áhuga á að búa til tillögur um eðlilegra viðskiptalífs með heiðarlegum leikreglum, þá væri auðvitað fyrsta skrefið að breyta lífeyrissjóðakerfinu.  Það að 15% af launveltu landsmanna fari inn í sjóði, þar sem fulltrúar stærstu fyrirtækjanna ráðskast með peningana, er ekki góð leið.  Hún býður augljóslega upp á ómálefnalega ákvarðanatöku um fjárfestingar, minni samkeppni og frekari samþjöppunar atvinnulífsins.

Ef farið yfir er yfir 38 manna hópinn í viðskiptráðinu þá má skilja að slíka borðleggjandi tillögur komi ekki fram þar sem stærsti hlutinn stýra fyrirtækjum sem eru að stórum hluta í eigu sjóðanna eða er á beit í lífeyrissjóðum landsmanna.

Sú er ástæðan fyrir því að við sitjum uppi með vitleysistillögur á borð við sölu á fornminjum og að selt verði ofan af lögreglunni.

Flokkar: Óflokkað

Miðvikudagur 11.1.2017 - 21:49 - FB ummæli ()

Smitaðist Viðreisn af lygakvillanum?

Það verður að segja Sjálfstæðisflokknum til hróss, að flokkurinn kemur hreint fram þegar hann ber fram sjávarútvegsstefnu sína. Stefnan er í stuttu máli að veita örfáum einstaklingum sérréttindi umfram aðra Íslendinga, til að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar. Stefnunni er haldið að fólki með þeim áróðri að kerfið sé það besta í heimi og afrakstur þjóðarinnar af greininni hafi aldrei verið meiri. Sá áróður er auðvitað hrein vitleysa sem stenst enga skoðun, þar sem sjávarbyggðir hafa veikst, markaðir tapast og afli minnkað.

Viðreisn boðaði aftur á móti veigamiklar breytingar á kvótakerfinu fyrir síðustu kosningar og hélt því fram að breytingarnar væru lykillinn að því að bæta lífskjör landans.  Nú þegar formaður Viðreisnar er orðinn einn valdamesti maður landsins, þá er heldur betur komið annað hljóð í strokkinn.

Í Kastljósi kvöldsins þá hélt hann því fram að nær allir væru sammála um ágæti kvótakerfisins og mátti helst skilja á honum, að málið væri helst nú að gera einhverjar lítilsháttar breytingar á fyrirkomulagi á innheimtu auðlindagjalds. Satt best að segja þá hélt ég að formaður Viðreisnar hefði smitast að einhverju lygakvilla, sem virðist sækja á æðstu ráðamenn landsins þessi missirin, þegar hann greindi frá því að það hefði náðst einhver sigur til kerfisbreytinga í sjávarútvegi í stjórnarsáttmálanum!  Allir sem lesa stjórnarsáttmálann ætttu að sjá að hann er lítið annað en ástaróður til hræðilegs kvótakerfis og ekkert pönk þar að finna.

Og ekki verður sagt um nýskipaðan sjávarútvegsráðherra Viðreisnar, að hún sé að boða kerfisbreytingar, sem miða að því að tryggja jafnræði landsmanna við að nýta og njóta fiskveiðiauðlindarinnar.  Nú skömmu fyrir áramótin lýsti hún því gleið yfir á Útvarpi Sögu, að   helsti vandi kvótakerfisins væri gengamengi íslensku þjóðarinnar þ.e. áhrif öfundargensins, en alls ekki að það væri eitthvað mikið að kerfinu sjálfu!

Auðvelt er að gera sér í hugalund hvers vegna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem fékk ríkulegar afskriftir finni frekar til samstöðu með útgerðaraðlinum en öfundsjúkum sauðsvörtum almúganum sem borgar brúsann.

 

 

 

Flokkar: Óflokkað

Laugardagur 7.1.2017 - 00:27 - FB ummæli ()

Á ég að gera það?

Íslendingar ættu að spyrja sig að því, hvaða erindi auðmenn á borð við formenn Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar eiga í þau verk að  gæta almannahagsmuna. Efast má um að þeir geti sett sig í spor fólks sem er að vandræðast með að láta enda ná saman.

Í þessu ljósi verður að sýna því skilning þegar formaður Sjálfstæðisflokksins telur fólk andlega veiklað, sem hefur einhverjar áhyggjur sem hann sjálfur botnar ekkert í, á borð við að eiga ekki fyrir leigunni.

Sömuleiðis er tímabært að íslenskur almenningur spyrji líkt og Indriði gerði í Skaupinu – Hver ber ábyrgð á þessu? Hver ber ábyrgðina á að greiða alla þessa skatta, í ljósi þess að auðmenn og helstu ráðamenn landsins hafa orðið uppvísir að því að skjóta gríðar háum fjárhæðum undan skattgreiðslum?

Á ég að gera það?

Flokkar: Óflokkað

Mánudagur 2.1.2017 - 00:14 - FB ummæli ()

Ljósmóðirin Katrín Jakobsdóttir

Umræðan sem fram fór í Kryddsíld Stöðvar 2 á gamlársdag markaðist af því að ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar auk viðhengisins BF, er í burðarliðnum. Formaður Vg á veigamikinn þátt í  fæðingu nýrrar stjórnar, þar sem Vg sleit viðræðum um myndun 5 flokka ríkisstjórnar í tvígang. Það sem steytti á í viðræðum flokkanna 5, var fyrst og fremst að Vg vildi ekki breyta kvótakerfinu í sjávarútvegi. Í sjálfu sér er það æði undarlegt að flokkur sem segist vera til vinstri skuli halda verndarhendi yfir kerfi sem þjónar fyrst og fremst örfáum auðmönnum. Kerfið hefur leitt til mikillar samþjöppunar, þannig að sá 300 milljarða hagnaður greinarinnar frá árinu 2009, hefur runnið með hverju árinu sem líður  í færri og færri vasa. Mikið vill meira –  þannig að stórútgerðin hefur sótt fast að kjörum sjómanna, sem hafa neyðst til þess að fara í verkfall.

Í Kryddsíldinni  geislaði formaður Vg af ánægju yfir stöðunni í landsmálum og gerði enga athugasemd við að ný ríkisstjórn undir forystu Panamráðherra, væri í þann mund að sjá dagsins ljós. Í stað þess að mæta málflutningi Bjarna Benediktssonar af festu, sem reyndi að gera lítið úr þeirri sorglegu staðreynd að æðstu ráðmenn Íslands hefðu verið staðnir að því að fela fé fyrir skattayfirvöldum á Tortóla og Lúxembúrg, þá tók formaður Vg þátt í að drepa umræðunni á dreif með einhverju tali um kerfið.

Það væri áhugaverð tilraun að texta þá kósíumræðu sem fram fór í þættinum og fá útlendinga sem ekki þekktu til íslenskra stjórnmála til að horfa þáttinn.  Það kæmi mér ekki á óvart ef helsta niðurstaðan úr slíkri tilraun vera þá, að Bjarni væri formaður í stjórnarflokki og Katrín Jakobsdóttir væri hans helsti bandamaður. Mikil almenn ánægja var hjá fulltrúum allra flokka um að koma fjárlagafrumvarpi Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks nánast óbreyttu á hraðferð í gegnum þingið. Hraðferðin á fjárlagfrumvarpinu og fleirir mál á borð við frumvarpið um skerðingu á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna, var jafnvel talin gefa fyrirheit um aukna virðingu Alþingis og gilti þá einu megn óánægja opinberra starfsmanna með málsmeðferðina.

Á Íslandi eru fjölmörg verk að vinna fyrir framsýna stjórnmálamenn m.a. á svið húsnæðismála sem tengist mjög afkomu ungs fólks og framfærslu lífeyrisþega. Það sker í eyru að heyra fullrúa stjórnmálaflokka halda því fram að núverandi biðstaða við stjórn landsins sé einhver óskastaða. Sömuleiðis hlýtur það að vera áhyggjuefni þegar formaður stærsta stórnmálaflokks landsins skuli úthrópa réttmæta og þarfa þjóðfélagslega gagnrýni  m.a.  aukna á misskiptingu auðs eða óstjórn í heilbrigðiskerfinu sem einhverja geðveiki.

Ólíkt Bjarna Benediktssyni þá hef ég ekki áhyggjur af aukinni geðveiki á Íslandi heldur miklu frekar aukinni meðvirkni.

 

 

 

 

Flokkar: Óflokkað

Eyjan Media ehf. - Kringlunni 4-12, Reykjavík - eyjan(hjá)eyjan.is