Þriðjudagur 11.4.2017 - 09:55 - FB ummæli ()

Aukið lóðaframboð nauðsynlegt til að leysa húsnæðisvandann

Það hefur alltaf verið erfitt fyrir ungt fólk að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Nú er vandinn hins vegar enn meiri vegna skorts á húsnæði og þeirrar staðreyndar að skortur á húsnæði mun verða viðvarandi næstu árin. Nær aldrei hafa færri fasteignir verið til sölu og vegna skortsins hefur fasteignaverð hækkað gríðarlega. Það hefur of lítið verið byggt, áætlanir ganga ekki eftir og lóðaúthlutanir hafa verið alltof fáar. Staða ungs fólks er verulega erfið enda hefur það ekki ráð á því húsnæði sem er í boði í Reykjavík. Unga fólkið á lítið eða ekkert eigið fé, kemst ekki í gegnum greiðslumat og leigir langt umfram greiðslugetu. Vegna skorts á húsnæði í Reykjavík og hve söluverð er hátt hefur unga fólkið verið að færa sig annað. Aukið framboð íbúða er það eina sem raunverulega mun leysa vandann. Til að hægt sé að auka framboðið þarf lóðir og það þarf að byggja húsnæði sem hentar ungu fólki og sem það hefur ráð á.

Ítrekað hefur verið bent á að fjölga þurfi litlum og hagkvæmum íbúðum, úthluta þurfi fleiri lóðum, lækka þurfi lóðagjöld, en í dag er innheimt gatnagerðargjald, byggingarréttargjald og það nýjasta er svokallað innviðagjald, og það þurfi að byggja húsnæði á vegum félaga sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Þá hefur verið bent á að einfalda þurfi regluverkið og að skipulagsferlið taki alltof langan tíma.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 gengur út á þéttingu byggðar á lóðum sem aðallega eru í höndum annarra aðila en Reykjavíkurborgar. Þær lóðir sem verið er að byggja á eða til stendur að byggja á eru flestar í höndum fasteignafélaga og banka á dýrustu stöðunum í borginni og hæpið að þar verði byggðar litlar og ódýrar íbúðir en mikil þörf er á slíkum íbúðum. Það gengur of hægt að byggja til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem er og slíkt leiðir af sér verðhækkanir. Ekki hjálpar til lítið lóðaframboð borgarinnar og staðsetning húsnæðisins en þétting byggðar leiðir af sér hærra verð þar sem verið er að byggja á dýrustu stöðum borgarinnar, allt á kostnað unga fólksins sem hefur ekki ráð á því húsnæði sem er eða verður í boði á næstu misserum.

Reykjavíkurborg hefur ekki staðið sig í að úthluta lóðum enda á borgin fáar lausar lóðir á þeim stöðum sem til stendur að byggja á. Nú þegar vantar nokkur þúsund íbúðir í Reykjavík en á síðustu sex árum fjölgaði íbúðum í Reykjavík einungis um 1644 og hluti þeirra er enn ekki fullgerður. Í fyrra náðist einungis að fullgera 399 íbúðir í Reykjavík og áætlað er að í ár verði um 600 íbúðir fullgerðar í Reykjavík. Þar sem fasteignafélögin stýra ferðinni í borginni er byggt húsnæði sem hentar þeirra afkomu og á þeim hraða sem þjónar þeirra hagsmunum. Það munu því líða mörg ár í viðbót þar til sú þörf sem nú þegar er til staðar verður uppfyllt. Hvað þá þörf næstu ára.

Það liggur alveg ljóst fyrir að lóðaskortsstefna Reykjavíkurborgar og einstrengisleg þéttingarstefna hefur aukið vandann verulega. Þétting byggðar er nauðsynleg en gengur ekki upp ein og sér þegar slíkur skortur er á húsnæði. Því höfum við í Framsókn og flugvallarvinum lagt áherslu á að byggt verði meira í Úlfarsárdal en þar eru lóðirnar í höndum borgarinnar. Á grundvelli tillögu okkar frá því í ágúst 2015 er nú verið að endurskoða deiliskipulagið þar en skipulagsvinna er forsenda þess að unnt sé að úthluta lóðum.

Á fundi borgarráðs 20. ágúst 2015 lögðum við í Framsókn og flugvallarvinum fram eftirfarandi tillögu:

„Eins og kunnugt er vantar litlar, ódýrar íbúðir fyrir ákveðinn hóp, t.d. ungt fólk sem á ekki eigið fé, kemst ekki í gegnum greiðslumat og leigir langt umfram greiðslugetu. Því þarf að finna leiðir til að fjölga slíkum íbúðum, t.d. leiguíbúðum og búseturéttaríbúðum, sem yrðu í eigu félaga sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Því er lagt til að skipulag Úlfarsársdals verði endurskoðað, þ. á m. þær lóðir þar sem nú er gert ráð fyrir einbýlishúsum eða parhúsum, með það fyrir augum að útbúa lóðir fyrir fjölbýlishús þar sem gert verður ráð fyrir litlum hagkvæmum búseturéttaríbúðum og leiguíbúðum fyrir félög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Hluti af íbúðunum yrði fyrir Félagsbústaði. Skoðað verði hvernig lækka megi byggingarkostnað við hönnun, útfærslu og byggingu húsanna. T.d. mætti skoða hvort hluti húsanna ætti að vera á tveimur hæðum með nokkrum íbúðum á hvorri hæð með tröppum utanhúss til að minnka sameign innan hússins og þar með stofn-, viðhalds- og rekstrarkostnað sameignar, þ.á m. kostnað við lyftu. Til að tryggja félagslega blöndun er t.d. hægt að líta til þekkingar og reynslu Búseta við útfærslu verkefnisins en félagið á og rekur bæði búseturéttaríbúðir og leiguíbúðir og í íbúðunum býr bæði fólk sem fellur undir og ekki undir eigna- og tekjumörk.“

(Greinin birtist í Morgunblaðinu 24. mars 2017)

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 21.3.2017 - 11:26 - FB ummæli ()

Stofnframlög Reykjavíkurborgar vegna íbúðanna sem Bjarg mun byggja

Á grundvelli samkomulags síðustu ríkisstjórnar við aðila vinnumarkaðarins um byggingu íbúða á grundvelli nýrra laga um almennar íbúðir sem kveða á um stofnframlög var samþykkt á síðasta borgarráðsfundi að úthluta lóðum og byggingarrétti fyrir samtals 236 íbúðir til Íbúðafélagsins Bjargs hses., sem rekið er án hagnaðarmarkmiða, en stofnendur þess eru ASÍ og BSRB. Félaginu er ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að ódýru, öruggu og vönduðu íbúðarhúsnæði.

Um er að ræða lóðir við Móaveg 2–4, en þar er gert ráð fyrir 120 íbúðum, við Urðarbrunn 33–35 og 130–134, en þar er gert ráð fyrir 53 íbúðum og við Hallgerðargötu á Kirkjusandi, en þar er gert ráð fyrir 63 íbúðum. Stefnt er að því að íbúðirnar verði tilbúnar eftir 2 ár.

Samkvæmt lögum nr. 52/2016 um almennar íbúðir er meginreglan sú að stofnframlag ríkisins skal nema 18% af stofnvirði almennrar íbúðar og stofnframlag sveitarfélags skal nema 12% af stofnvirði almennrar íbúðar. Samkvæmt lögunum getur stofnframlag sveitarfélaga falist í beinu framlagi, úthlutun lóðar eða lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem umsækjanda ber að standa skil á til sveitarfélagsins vegna íbúðanna.

Í úthlutunarbréfunum kemur eftirfarandi fram varðandi greiðslurnar sem Bjargi ber að greiða og hvaða upphæð það er sem fellur niður á grundvelli laganna vegna 12% stofnframlags Reykjavíkurborgar.

Móavegur 2-4

Lóðir og byggingarréttur við Móaveg 2-4 fyrir fjölbýlishús fyrir 120 íbúðir og verslunar- og þjónustuhúsnæði á 1. hæð, 500 fermetrar eða samtals 10.880 fermetrar ofanjarðar og 7.950 fermetrar neðanjarðar að stærð (A) rými og 2.550 fermetrar í B-rými. Heildarfermetrar heimilaðra bygginga á lóðinni er (brúttó) er 18.830.- fermetrar

Gatnagerðargjald, miðað við 10.880 fermetra hús ofanjarðar og 7.950 fermetrar húsi neðanjarðar (bílakjallari) með 120 íbúðir og verslunar- og þjónustuhúsnæði er kr. 128.381.480.-  Gert er ráð fyrir að allur kjallarinn verði nýttur sem bílakjallari við álagningu gatnagerðargjalds. Komi í ljós við innlagningu aðaluppdrátta að rými í kjallara er ekki nýtt sem bílakjallari þá miðast álagning gatnagerðargjald við það og leiðréttist sem nemur gatnagerðargjaldi á nýtanlega fermetra í annað en bílakjallara.

Greitt er kr. 489.600.000.- sem miðast við byggingarmagn ofanjarðar fyrir byggingarréttinn. Samtals er greitt fyrir byggingarréttinn að meðtöldu gatnagerðargjaldi kr. 617.981.480.- Greiðsla fyrir byggingarréttinn gengur til uppgjörs á 12% stofnframlagi Reykjavíkurborgar á framlagi til byggingu íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016.

Lóðarhafi skuldbindur sig til þess að framselja á kostnaðarverði íbúða auk sameignar og hlutdeildar í bílakjallara 20% íbúða til Félagsbústaða hf.

Gjalddagi gatnagerðargjalda og 20% byggingarréttar vegna leiguíbúða ASÍ er 90 dagar frá samþykki borgarráðs fyrir framlagi byggingarréttar skv. lögum 52/2016.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður en byggingaleyfi er gefið út. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða samþykkt er breytt húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð byggingarréttar á lóðinni og/eða innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt.Verði samþykkt nýtt deiliskipulag sem heimilar minna byggingarmagn endurgreiðist mismunur á samþykktu byggingarmagni hlutfallslega miðað við ofangreint verð byggingarréttar og fjárhæð gatnagerðargjalda. Tengigjald fráveitu er áætlað kr. 391.586.- fyrir lóðina miðað við byggingavísitölu mars mánaðar og annast Veitur innheimtu gjaldsins.

Urðarbrunnur 33-35 og 130-134

Lóðir og byggingarréttur við Urðarbrunn 130-134, fjölbýlishús fyrir 30 íbúðir, 4120 fermetra að stærð auk 1308 fermetra bílakjallara og Urðarbrunn 33-35, fjölbýlishús fyrir 23 íbúðir og 3.307 fermetra að stærð auk 1025 bílakjallara. Heildarfermetrar heimilaðra bygginga fyrir íbúðir á báðum lóðunum eru 7427 (brúttó).

Gatnagerðargjald, miðað við 3.307 fermetra hús með 23 íbúðir er kr. 36.363.772 og fyrir 4.120 fermetra hús og 30 íbúðir er kr. 45.303.520.- Samtals eru greidd gatnagerðargjöld fyrir bílakjallara kr. 2.565.367. Samtals eru greidd gatnagerðargjöld kr. 84.232.659.

Greitt er kr. 334.215.000.- fyrir byggingarréttinn. Samtals er greitt fyrir byggingarréttinn að meðtöldu gatnagerðargjaldi kr.418.447.659.- Greiðsla fyrir byggingarréttinn gengur til uppgjörs á 12% stofnframlagi Reykjavíkurborgar á framlagi til byggingar íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016. Verði breytt nýting á kjallara eða hann stærri en útreikningar reikna hér með reiknast viðbótargatnagerðargjald sem af þeirri breytingu leiðir.

Lóðarhafi skuldbindur sig til þess að framselja á kostnaðarverði íbúða auk sameignar og hlutdeildar í bílakjallara 20% íbúða til Félagsbústaða.

Gjalddagi gatnagerðargjalda og 20% byggingarréttar vegna leiguíbúða ASÍ er 90 dagar frá samþykki borgarráðs fyrir framlagi byggingarréttar skv. lögum 52/2016.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður en byggingaleyfi er gefið út. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða samþykkt er breytt húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð byggingarréttar á lóðinni og/eða innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt. Verði samþykkt minna byggingarmagn með breyttu deilskipulagi endurgreiðist mismunur á á samþykktu deiliskipulagi hlutfallslega miðað við ofangreint verð byggingarréttar og fjárhæð gatnagerðargjalda. Tengigjald fráveitu er áætlað kr. 391.586.- fyrir hvora lóð miðað við byggingavísitölu mars mánaðar og annast Veitur innheimtu gjaldsins.

Hallgerðargata

Lóðir og byggingarréttur á lóðum G og H við Hallgerðargötu (á Kirkjusandslóð) fjölbýlishús fyrir 63 íbúðir og sem heimilar 6.300 fermetra ofanjarðar og 5.500 fermetra kjallara/bílageymslur.

Gatnagerðargjald, er miðað við 5.300 fermetra hús á G lóð með 28 íbúðir er kr. 33.537.800.- þar af 2.500 fermetra bílakjallara kr. 2.749.000.- og fyrir 6.500 fermetra hús á H lóð með 35 íbúðum kr. 41.784.800.- þar af 3.000 fermetra bílakjallara kr. 3.298.800.- eða samtals í gatnagerðargjöld kr. 75.322.600.-

Greitt er fyrir byggingarrétt á báðum lóðunum kr. 283.500.000.- Samtals er greitt fyrir byggingarréttinn að meðtöldu gatnagerðargjaldi kr. 358.822.600.- Greiðsla fyrir byggingarréttinn gengur til uppgjörs á 12% stofnframlagi Reykjavíkurborgar á framlagi til byggingar íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016.

Lóðarhafi skuldbindur sig til þess að framselja á kostnaðarverði íbúða auk sameignar og hlutdeildar í bílakjallara 20% íbúða til Félagsbústaða.

Gjalddagi gatnagerðargjalda og byggingarréttar er 90 dagar frá samþykki borgarráðs fyrir framlagi byggingarréttar skv. lögum 52/2016.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður en byggingaleyfi er gefið út. Hlutfall bílgeymslna í útreikningi á gatnagerðargjaldi er 100%. Sé hluti kjallarans ekki tekið undir bílgeymslu leiðir það til hækkunar gatnagerðargjalds þegar það verður lagt á. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða samþykkt er breytt húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð byggingarréttar á lóðinni og/eða innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt. Tengigjald fráveitu er áætlað kr. 391.586.- fyrir hvora lóð miðað við byggingavísitölu mars mánaðar og annast Veitur innheimtu gjaldsins.

Flokkar: Húsnæðismál

Laugardagur 18.3.2017 - 10:16 - FB ummæli ()

Nokkrar tölulegar staðreyndir um íbúðafjölgun, lóðamál og biðlista

Nokkrar staðreyndir:

 1. Borgin úthlutaði einungis fimm fjölbýlishúsalóðum með fleiri en fimm íbúðum á fyrsta 31 mánuðinum sem Dagur hefur verið borgarstjóri þ.e. frá júní 2014 til ársloka 2016, þar af var ein þeirra boðin út á almennum markaði, þ.e. Tryggvagata 13, tvær til eldri borgara, ein til Búseta og ein til Félagsbústaða til að byggja sex íbúða sambýli. Auk þessara fimm lóða er þessi úthlutun á mörkunum að falla þar undir, þ.e. á Mýrargötu 27-31 og Seljavegi 1A og 1B var úthlutað fyrir samtals 8 íbúðir, þ.e. 4 sérbýli og eitt fjölbýli með 4 íbúðum, samtengt.
 2. Á 6 ára tímabili eða frá árslokum 2010 til ársloka 2016 voru einungis byggðar 1644 íbúðir í Reykjavík, hluti þeirra er þó ekki fullgerður, en samkvæmt upplýsingum úr landskrá Þjóðskrár Íslands skiptast þær þannig: 6 íbúðir 2011, 96 íbúðir 2012, 251 íbúð 2013, 394 íbúðir 2014, 262 íbúðir 2015 og 635 íbúðir 2016.
 3. Í Kópavogi var á sama tímabili, þ.e. frá árslokum 2010 til ársloka 2016 byggðar 1292 íbúðir samkvæmt upplýsingum úr Þjóðskrá.
 4. Á árinu 2016 náðist þó einungis að fullgera 399 íbúðir í Reykjavík svo enn er eitthvað af framangreindum íbúðum enn ekki fullgerðar en eru a.m.k. komnar á fokheldisstig.
 5. Samkvæmt upplýsingum frá byggingarfulltrúa er áætlað að á þessu ári verði um 600 íbúðir fullgerðar í Reykjavík. Eðli málsins samkvæmt er því enn verið að klára bygginguna á einhverjum þessara íbúða sem eru inni í ofangreindum tölum.
 6. Á einu ári eða frá árslokum 2015 til ársloka 2016 fjölgaði umsækjendum á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum hjá Félagsbústöðum um 23,5%.
 7. Í árslok 2016 voru 893 umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum, þar af voru 643 metnir í mikilli þörf.
 8. Í árslok 2015 voru 723 umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum, þar af voru 535 metnir í mikilli þörf.
 9. Þá voru í árslok 2016 samtals 161 umsækjandi á biðlista eftir sértækum búsetuúrræðum og 172 umsækjendur á biðlista eftir þjónustuíbúðum aldraðra.
 10. Í árslok 2016 voru færðar 91 eign úr eignasjóði Reykjavíkurborgar yfir til Félagsbústaða. Eingöngu er um bókhaldstilfærslu að ræða enda eru íbúar á vegum velferðarsviðs borgarinnar búsettir í eignunum. Raunveruleg fölgun á eignum Félagsbústað árið 2016 voru 33 eignir sem keyptar voru á almennum markaði eða byggðar af Félagsbústöðum, þ.e. 27 almennar félagslegar leiguíbúðir og sex sértæk búsetuúrræði.
 11. Af þessari 91 eign sem var færð á milli A og B, þ.e. úr eignasjóðnum yfir til Félagsbústaða, færðust 19 undir sértæk búsetuúrræði og 72 undir þjónustuíbúðir aldraðra.
 12. Á árinu 2016 fjölgaði almennum félagslegum leiguíbúðum um 27 íbúðir, þ.e. 26 voru keyptar á almennum markaði og ein af Búseta. Borgin byggði enga slíka íbúð. Á árinu 2012 fjölgaði þeim um fjórar, á árinu 2013 um 10, á árinu 2014 um 17 og árinu 2015 um 84 en rúmlega helmingur þeirra var keyptur af Íbúðalánasjóði á gamlársdag 2015.
 13. Á árunum 2012 og 2013 varð engin fjölgun á sértækum búsetuúrræðum en á árinu 2014 fjölgaði þeim um þrjú. Engin fjölgun varð á árinu 2015. Á árinu 2016 fjölgaði þeim um 25, þ.e. annars vegar keyptu Félagsbústaðir eina eign á almennum markaði og byggði íbúðakjarna fyrir fimm einstaklinga og hins vegar bættust við 19 eignir frá eignasjóði Reykjavíkurborgar vegna eignatilfærslunnar sem getið er um hér að framan.
 14. Á árinu 2012 fjölgaði þjónustuíbúðum aldraðra um tvær. Engin fjölgun varð á árunum 2013-2015. Á árinu  2016 fjölgaði þeim um 72 vegna eignatilfærslunnar sem getið er um hér að framan frá eignasjóði Reykjavíkurborgar.
 15. Hér er svo frétt um hvað gerðist hjá öldruðum við eignatilfærsluna úr eignasjóði Reykjavíkurborgar yfir til Félagsbústaða: http://www.dv.is/frettir/2017/3/17/vid-erum-gleymd/

 

Flokkar: Húsnæðismál

Miðvikudagur 15.3.2017 - 16:56 - FB ummæli ()

Lóðaskortsstefna meirihluta borgarstjórnar bitnar á ungu fólki

Lóðaskortsstefna meirihluta borgarstjórnar með Dag B. Eggertsson í broddi fylkingar hefur stóraukið húsnæðisvandann í borginni. Frá upphafi kjörtímabilsins í júní 2014 til síðustu áramóta eða á 31 mánuði úthlutaði borgin einungis fimm fjölbýlishúsalóðum með fleiri en fimm íbúðum, þar af var ein þeirra boðin út á almennum markaði, þ.e. Tryggvagata 13, tvær til eldri borgara, ein til Búseta og ein til Félagsbústaða til að byggja sex íbúða sambýli. Staðan nú er einfaldlega sú að unga fólkið hefur ekki ráð á húsnæði í Reykjavík. Skortur er á leiguíbúðum, leiguverð hátt og möguleikar ungs fólks litlir að koma sér upp þaki yfir höfuðið í höfðuðborginni. Það vantar litlar, ódýrar íbúðir fyrir ákveðinn hóp, t.d. ungt fólk sem á ekki eigið fé, kemst ekki í gegnum greiðslumat og leigir langt umfram greiðslugetu

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 gengur út á þéttingu byggðar á lóðum sem eru aðallega í höndum fasteignafélaga. Þrátt fyrir stefnu borgarinnar um þéttingu byggðar er varla hægt að segja að borgin hafi verið með til sölu lóðir á þéttingarreitum í borginni frá 2010. Þær lóðir sem verið er að byggja á eða til stendur að byggja á eru flestar í höndum fasteignafélaga og banka á dýrustu stöðunum í borginni og hæpið að þar verði byggðar litlar og ódýrar íbúðir en mikil þörf er á slíkum íbúðum. Það gengur of hægt að byggja til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem er og slíkt leiðir af sér verðhækkanir. Ekki hjálpar til lítið lóðaframboð borgarinnar og staðsetning húsnæðisins en þétting byggðar leiðir af sér hærra verð þar sem verið er að byggja á dýrustu stöðum borgarinnar allt á kostnað unga fólksins sem hefur ekki ráð á því húsnæði sem er í boði eða á að vera í boði á næstu misserum.

Borgarstjóri hefur verið duglegur að þylja upp hvað fasteignafélögin ætla að fara byggja en hann hefur ekki staðið sig í því að úthluta lóðum enda á borgin fáar lausar lóðir á þeim stöðum sem til stendur að byggja á. Nú vantar um 5000 íbúðir í Reykjavík en samkvæmt áætlunum borgarstjóra ætla fasteignafélögin að byggja þann fjölda á næstu árum. Það verður auðvitað á þeim hraða sem þjónar þeirra hagsmunum sem best. Það munu því líða mörg ár í viðbót þar til sú þörf sem nú þegar er til staðar verður uppfyllt. Hvað þá þörf næstu ára.

Við í Framsókn og flugvallarvinum höfum frá upphafi kjörtímabilsins ítrekað bent á að Úlfarsárdalurinn sé það svæði þar sem borgin getur úthlutað lóðum. Nú er verið að vinna að endurskoðun deiliskipulags Úlfarsársdals á grundvelli tillögu Framsóknar og flugvallarvina frá því í ágúst 2015. Það verður því í loks í lok kjörtímabilsins hægt að fara úthluta fjölbýlishúsalóðum í Úlfarsárdalnum sem hefði átt að vera möguleiki strax í upphafi kjörtímabilsins ef Dagur og félagar hans í meirihlutanum hefðu virkilega haft áhuga á að leggja allt að mörkum til að leysa húsnæðisvandann.

Greinin birtist fyrst í Fréttablaðinu 28. febrúar 2017

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 14.2.2017 - 19:18 - FB ummæli ()

Það þarf að úthluta lóðum í Úlfarsárdal

Það er staðreynd að húsnæðisvandinn er mikill í borginni og lóðaskortur en borgin úthlutaði einungis sex fjölbýlishúsalóðum með fleiri en fimm íbúðum á fyrsta 31 mánuði kjörtímabilsins. Uppbygging gengur of hægt meðal annars vegna fárra lóðaúthlutana. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands fjölgaði íbúðum í Reykjavík einungis um 1644 íbúðir frá 2010 til ársloka 2016 en nauðsynlegt hefði verið að fjölga þeim um 700 á ári á þessu tímabili.

Framsókn og flugvallarvinir hafa ítrekað fjallað um lóðaskort í borginni og hvað nauðsynlegt er að skipuleggja meiri byggð í Úlfarsárdal og fjölga þar lóðum svo hægt sé að takast á við húsnæðisvandann. Á grundvelli tillögu Framsóknar og flugvallarvina sem samþykkt var haustið 2015 er verið að endurskoða skipulag Úlfarsárdals. Úlfarsárdalurinn er það svæði sem borgin getur úthlutað lóðum því flestar þær lóðir sem verið er að byggja á eða til stendur að byggja á eru í höndum fasteignafélaga á dýrustu stöðunum í borginni og hæpið að þar verði byggðar litlar og ódýrar íbúðir sem mikil þörf er á.  Það gengur of hægt að byggja til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem er og slíkt leiðir af sér verðhækkanir. Ekki hjálpar til lítið lóðaframboð borgarinnar og staðsetning húsnæðisins en þétting byggðar leiðir af sér hærra verð þar sem verið er að byggja á dýrustu stöðum borgarinnar allt á kostnað unga fólksins sem hefur ekki ráð á því húsnæði sem er í boði.

Það er mikilvægt að stækka byggðina í Úlfarsárdal til að hverfið verði sjálfbært og þeir innviðir sem borgin hefur og er að fjárfesta í komi að sem mestum notum, til að hægt sé að uppfylla skuldbindingar borgarinnar gagnvart kaupendum lóða í hverfinu, til að uppfylla skuldbindingar borgarinnar við Knattspyrnufélagið Fram, til að koma til móts við væntingar íbúanna og til að auka lóðaframboð í borginni sem er af skornum skammti. Stækka þarf hverfið enn meira en endurskoðun deiliskipulagsins gerir ráð fyrir og því eru vonbrigði að fyrirhuguð breyting nái ekki einnig til svæðisins fyrir ofan Mímisbrunn eins og við í Framsókn og flugvallarvinum höfum ítrekað bent á.

(Greinin birtist í Morgunblaðinu laugardaginn 11. febrúar 2017)

Flokkar: Húsnæðismál

Föstudagur 10.2.2017 - 23:19 - FB ummæli ()

Alþjóða flugmálastofnunin staðfestir að forsendur útreiknings á nothæfisstuðli voru rangar

Rúmum þremur mánuðum eftir niðurstöðu Samgöngustofu um áhættumatsskýrslu Isavia gerði öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna (ÖFÍA) alvarlegar athugasemdir við útreikning nothæfisstuðulsins. Hér að neðan er annars vegar rakin niðurstaða Samgöngustofu frá 1. júní 2015 og hins vegar athugasemdir ÖFÍA frá 9. september 2015.

Nú liggur fyrir að forsendur á útreikningi nothæfisstuðulsins voru rangar eins og ÖFÍA hélt fram sem því miður var ekki hlustað á.

Í nýjasta Fréttabréfi Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) segir: „Eftir ítarlega athugun komst ÖFÍA að þeirri niðurstöðu, að útreiknaður nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar skv. ICAO staðli án brautar 06/24 í skýrslu Eflu væri rangur. Alvarlegasta villan er sú að bremsuskilyrðum á flugbrautum voru ekki tekin með í reikninginn.“ Þar sem engin viðbrögð hafi borist við bréfinu, dags. 9. september 2015, hafi verið ákveðið að fá álit Alþjóða flugmálastofnunarinnar ICAO. „Erindi var sent sem fulltrúi IFALPA bar undir ICAO Secretariat. Svar barst ÖFÍA þar sem túlkun ÖFÍA á grein 3.1.3 í Annex 14 var staðfest, þ.e. að taka skuli bremsuskilyrði og önnur veðurfarsleg atriði með í reikninginn þegar nothæfisstuðull er reiknaður. Ennfremur tók ICAO undir túlkun ÖFÍA á SARPS hugmyndafræðinni, að leitast ætti við að ná nothæfisstuðli flugvallar eins háum og unnt væri, nema landfræðilegar takmarkanir væru til staðar. Það blasir því við að skýrsluhöfundar hafa mistúlkað grein 3.1.3 í Annex 14 og lokun brautarinnar var að endingu réttlætt með gallaðri verkfræðiskýrslu.“

Sjá bls 9-10 í Fréttabréfinu:

http://www.fia.is/images/stories/frettabref/2017/1701_web.pdf

Niðurstaða Samgöngustofu 1. júní 2015

Í niðurstöðu Samgöngustofu frá 1. júní 2015 um áhættumatsskýrslu Isavia vegna fyrirhugaðrar lokunar flugbrautar 06/24 kemur m.a. fram að áhættumatið nái hvorki til áhrifa á flugvallarkerfið í landinu í heild sinni, neyðarskipulags almannavarna né áhrifa á sjúkraflutninga. Þá nái það ekki til fjárhagslegra áhrifa á flugrekstur. Bendir Samgöngustofa á að gera þurfi sérstakt áhættumat ef ákveðið verði að loka flugbrautinni. Tekur Samgöngustofa það sérstaklega fram að hún rýndi hvorki né tók afstöðu til skýrslu Eflu um nothæfistíma, en meirihluti borgarstjórnar hefur ítrekað vísar til þeirrar skýrslu máli sínu til stuðnings við það að taka brautina af skipulagi. Samgöngustofa taldi hins vegar að skýrsla Eflu um nothæfisstuðul, en áhættumat Isavia er unnið með hliðsjón af þeirri skýrslu, sýndi að nothæfisstuðulinn færi ekki undir 95%. Gerði öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna (ÖFÍA) alvarlegar athugasemdir við það og hefur talið útreikninginn á nothæfisstuðlinum rangan í skýrslunni.

Athugasemdir öryggisnefndar Félags íslenska atvinnuflugmanna 9. september 2015
Rúmum þremur mánuðum eftir niðurstöðu Samgöngustofu eða með bréfi 9. september 2015 til innanríkisráðuneytis gerði Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna athugasemdir um að í skýrslu Eflu um nothæfisstuðul sé hvergi vitnað í leiðbeiningarreglur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en í þeim sé að finna nánari skýringar á þýðingarmiklum öryggisatriðum sem Efla tæki ekki til greina sem leiddi til þess að skýrslan innihéldi alvarlegar villur.

Í bréfinu kemur fram að öryggisnefndin telur skýrsluna ónothæfa og óásættanlegt sé að áhættumatsskýrsla Isavia byggist á henni við ákvörðunartöku um breytt fyrirkomulag Reykjavíkurflugvallar. Í bréfinu er m.a. bent á að borið hafi að taka mið af hemlunarástandi flugbrautar, skyggni, skýjahæð, vindhviðum, brautarbreidd og stærðum flugvéla sem flugvellinum sé ætlað að þjóna. Þar sem þessara atriða hafi ekki verið gætt sé útreikningur nothæfisstuðuls rangur. Þá gerir Öryggisnefndin athugasemdir við að áhættumatsskýrslan taki ekki mið af sjúkraflugi.

Lýkur Öryggisnefndin bréfi sínu á því að gera alvarlegar athugasemdir við framvindu málsins og bendir á að það sé grundvallaratriði að úrvinnsla sem varði flugöryggismál sé unnin með lögmætum og óvéfengjanlegum hætti. Afrit af bréfi Öryggisnefndarinnar var sent Samgöngustofu, Isavia og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis.

Flokkar: Flugvöllur

Mánudagur 6.2.2017 - 16:19 - FB ummæli ()

Borgin byggir ekki 300 stúdentaíbúðir

Fyrirsagnir geta oft verið mjög villandi sem er miður því margir lesa eingöngu fyrirsagnir og telja þær réttar.  Á ruv.is birtist frétt 12. janúar síðastliðinn með fyrirsögninni. „Borgin byggir 300 stúdentaíbúðir á næstu árum“. Á myndinni sem birtist með fréttinni mátti sjá borgarstjóra úti á túni sitjandi við borð um hávetur á snæviþakinni jörð skrifa undir viljayfirlýsingu við Byggingarfélag námsmanna.

Lóðunum úthlutað á 10 ára tímabili
Í fréttinni kom hvorki fram að borgin ætlar að úthluta Byggingarfélagi námsmanna þessum lóðum fyrir 300 stúdentaíbúðir á allt að 10 ára tímabili né að Byggingarfélag námsmanna ber bæði að greiða gatnagerðargjald og byggingarréttargjald fyrir lóðirnar. Í viljayfirlýsingunni segir að verð byggingarréttar fari „eftir mati á markaðsverði, sbr. lög um stofnframlög.“

Reykjavíkurborg hefur hingað til ekki innheimt byggingarréttargjald af lóðum fyrir stúdentaíbúðir heldur einungis gatnagerðargjald. Þessi nýja gjaldtaka kemur til vegna nýrra laga sem kveða á um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga.

Snúningurinn á stofnframlaginu
Samkvæmt lögunum sem bera heitið lög um almennar íbúðir, nr. 52/2016, er meginreglan sú að stofnframlag ríkisins skal nema 18% af stofnvirði almennrar íbúðar og stofnframlag sveitarfélags skal nema 12% af stofnvirði almennrar íbúðar. Samkvæmt lögunum getur stofnframlag sveitarfélaga falist í beinu framlagi, úthlutun lóðar eða lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem umsækjanda ber að standa skil á til sveitarfélagsins vegna íbúðanna.

Fyrir gildistöku laganna var lóðum úthlutað undir stúdentaíbúðir gegn greiðslu gatnagerðargjalds. Nú ætlar borgin hins vegar einnig að leggja byggingarréttargjald á lóðir fyrir stúdenta sem verður þá framlag borgarinnar á grundvelli laganna, þ.e. lagt verður á byggingarréttargjald og það fellt niður enda nemi það 12% af stofnvirði íbúðar.

(Greinin birtist í Morgunblaðinu fimmtudaginn 2. febrúar 2017)

Flokkar: Húsnæðismál

Fimmtudagur 26.1.2017 - 11:33 - FB ummæli ()

Talnaleikur borgarstjóra

Meirihlutanum í borgarstjórn gengur illa undir forystu Dags B. Eggertssonar að láta áætlanir í húsnæðismálum ganga upp þó svo borgarstjóri sé duglegur að leika að sér að tölum. Á einu ári hefur umsækjendum á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum fjölgað um 23,5%. Í árslok 2016 voru 893 umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum, þar af voru 643 metnir í mikilli þörf. Í árslok 2015 voru 723 umsækjendur á biðlista, þar af voru 535 metnir í mikilli þörf. Þá voru í árslok 2016 samtals 161 umsækjandi á biðlista eftir sértækum búsetuúrræðum og 172 umsækjendur á biðlista eftir þjónustuíbúðum aldraðra.

Leikur að tölum  
Þar sem ljóst var að áætlanir meirihlutans í borgarstjórn um að fjölga eignum hjá Félagsbústöðum um 100 á ári myndu ekki takast enn eitt árið var brugðið á það ráð af hálfu meirihlutans í borgarstjórn að færa 91 eign úr eignasjóði Reykjavíkurborgar yfir til Félagsbústaða í árslok 2016. Eingöngu er um bókhaldstilfærslu að ræða enda eru íbúar á vegum velferðarsviðs borgarinnar búsettir í eignunum. Raunveruleg fölgun á eignum Félagsbústað árið 2016 voru 33 eignir sem keyptar voru á almennum markaði eða byggðar af Félagsbústöðum, þ.e. 27 almennar félagslegar leiguíbúðir og sex sértæk búsetuúrræði.

Með því að færa 91 eign á milli A og B getur meirihlutinn sagt að fjölgun á eignum Félagsbústaða hafi verið 124 eignir á árinu 2016 en ekki 33 eignir enda lítur það töluvert betur út á pappír og allir verða búnir að gleyma því fyrir næstu kosningar þegar borgarstjóri fer að telja allar íbúðirnar sem hann er búinn að byggja.

Af þessari 91 eign sem færð var milli A og B í bókhaldi borgarinnar voru 19 eignir færðar undir sértæk búsetuúrræði og 72 undir þjónustuíbúðir aldraðra.

Fjölgun eigna milli ára

Eignum Félagsbústaða er skipt í þrennt, þ.e. almennar félagslegar leiguíbúðir, sértæk búsetuúrræði og þjónustuíbúðir aldraðra.

Á árinu 2016 fjölgaði almennum félagslegum leiguíbúðum um 27 íbúðir, þ.e. 26 voru keyptar á almennum markaði og ein af Búseta. Borgin byggði enga slíka íbúð. Á árinu 2012 fjölgaði þeim um fjórar, á árinu 2013 um 10, á árinu 2014 um 17 og árinu 2015 um 84 en rúmlega helmingur þeirra var keyptur af Íbúðalánasjóði á gamlársdag 2015.

Á árunum 2012 og 2013 varð engin fjölgun á sértækum búsetuúrræðum en á árinu 2014 fjölgaði þeim um þrjú. Engin fjölgun varð á árinu 2015. Á árinu 2016 fjölgaði þeim um 25, þ.e. annars vegar keyptu Félagsbústaðir eina eign á almennum markaði og byggði íbúðakjarna fyrir fimm einstaklinga og hins vegar bættust við 19 eignir frá eignasjóði Reykjavíkurborgar vegna eignatilfærslunnar sem getið er um hér að framan.

Á árinu 2012 fjölgaði þjónustuíbúðum aldraðra um tvær. Engin fjölgun varð á árunum 2013-2015. Á árinu  2016 fjölgaði þeim um 72 vegna eignatilfærslunnar sem getið er um hér að framan frá eignasjóði Reykjavíkurborgar.

Þegar teknar eru saman tölurnar yfir þessa þrjá flokka, þ.e. almennar félagslegar leiguíbúðir, sértæk búsetuúrræði og þjónustuíbúðir aldraðra, þá fjölgar þeim samtals um 6 á árinu 2012, 10 á árinu 2013, 20 á árinu 2014, 84 á árinu 2015 og 124 á árinu 2016. Raunveruleg fjölgun á árinu 2016 var hins vegar 33 eignir eins og rakið er hér að framan.

Það er staðreynd að meirihlutanum í borgarstjórn gengur illa að standa við áætlanir og kosningaloforð Samfylkingarinnar um 2500-3000 leiguíbúðir enda ekki skrýtið þegar efndir  meirihlutans byggjast á tilfærslum eigna innan borgarinnar en ekki með raunverulegri fjölgun þeirra sem hefði áhrif á biðlista til lækkunar. Svona talnaleikfimi er auðvitað bara gerð í þeim tilgangi einum að slá ryki í augu borgarbúa. Biðlistar borgarinnar tala sínu máli en tæplega fjórðungs aukning varð á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum milli ára sem staðfestir að meirihlutanum gengur ekkert í að takast á við vandann í borginni þrátt fyrir áætlanirnar sínar og yfirlýsingar, enda býr fólk hvorki í áætlunum né talnabrellum borgarstjóra.

Töflur yfir fjölda eigna og skýringar

 1. Félagslegar almennar leiguíbúðir

Á árinu 2016 fjölgaði almennum félagslegum leiguíbúðum um 27 íbúðir, þ.e. 26 voru keyptar á almennum markaði og ein af Búseta. Borgin byggði enga slíka íbúð.

Í lok tímabils ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Almennar félagslegar leiguíbúðir fjöldi 1844 1842 1786 1790 1800 1817 1901 1928
Breytingar milli ára fjöldi -2 -56 4 10 17 84 27
 1. Sértæk búsetuúrræði

Á árinu 2016 keyptu Félagsbústaðir eina íbúð á almennum markaði og byggði íbúðakjarna fyrir fimm einstaklinga. Auk þessara sex eigna þá bættust við 19 eignir frá eignasjóði Reykjavíkurborgar vegna eignatilfærslunnar sem getið er um hér að framan.

Í lok tímabils ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sértæk búsetuúrræði fjöldi 0 0 115 115 115 118 118 143
Breytingar milli ára fjöldi 0 115 0 0 3 0 25
 1. Þjónustuíbúðir aldraðra

Á árinu 2016 bættust 72 eignir við þjónustuíbúður aldraðra vegna eignatilfærslunnar sem getið er um hér að framan frá eignasjóði Reykjavíkurborgar.

Í lok tímabils ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Þjónustuíbúðir aldraðra fjöldi 310 312 305 307 307 307 307 379
Breytingar milli ára fjöldi 2 -7 2 0 0 0 72
 1. Fjölgun milli ára

Af þessum 124 eignum sem bættust við eignasafn Félagsbústaða á árinu 2016 eru samtals 33 keyptar eða byggðar af Félagsbústöðum en 91 eign var færð úr eignasjóði Reykjavíkurborgar yfir til Félagsbústaða.

Í lok tímbils ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Almennar félagslegar leiguíbúðir fjöldi -2 -56 4 10 17 84 27
Sértæk búsetuúrræði fjöldi 0 115 0 0 3 0 25
Þjónustuíbúðir aldraðra fjöldi 2 -7 2 0 0 0 72
samtals 0 52 6 10 20 84 124

Á árinu 2016 keyptu Félagsbústaðir 27 almennar félagslegar leiguíbúðir, sértækum búsetuúrræðum fjölgaði um 25, þar af 19 vegna eignatilfærslunnar úr eignasjóði Reykjavíkurborgar og þjónustuíbúðum aldraðra fjölgaði um 72 vegna eignatilfærslunnar úr eignasjóði Reykjavíkurborgar.

Flokkar: Húsnæðismál

Sunnudagur 15.1.2017 - 12:59 - FB ummæli ()

Fólk býr ekki í áætlunum borgarstjóra

Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar sem er frá árinu 2011 hefst á þessum orðum: „Stefna Reykjavíkurborgar er að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki.“ Síðan eru liðin rúm 5 ár og ástandið aldrei verið verra.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri hefur verið duglegur að þylja upp hvað fasteignafélögin eru að gera eða hvað þau ætla að fara gera á lóðum sem eru búnar að vera í höndum þessara félaga í mörg ár. Hann er líka duglegur að yfirfæra getuleysi þessa meirihluta í húsnæðismálum yfir á ríkið. Hann hefur hins vegar ekki verið jafn duglegur við að úthluta lóðum eða framfylgja stefnum og áætlunum sem hann hefur sett. Borgarstjóri virðist nefnilega halda að fólk geti búið í áætlunum eða stefnum og það sé ekki hlutverk borgarinnar að úthluta lóðum.

Þeir sem til þekkja vita hins vegar að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri á stóran þátt í því að skapa húsnæðisvandann í borginni með ákvörðunum og athafnaleysi þessa og síðasta meirihluta. Bæði með því að úthluta fáum fjölbýlishúsalóðum, draga það að úthluta lóðum til stúdenta en í viðtali á visir.is í ágúst 2011 vegna langra biðlista eftir stúdentaíbúðum segir framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta að ástandið þyrfti ekki að vera svona slæmt ef Félagsstofnun stúdenta fengi lóðir til að byggja á, og með því að fjölga ekki félagslegum leiguíbúðum árin eftir hrun þegar framboð á húsnæði sem hentaði vel til leigu „flæddi“ út á markaðinn og aðrir sáu kauptækifærin. Borgin ákvað hins vegar að draga úr fjölgun félagslegra leiguíbúða á síðasta kjörtímabili sem m.a. má rekja til vanþekkingar á framboði leiguhúsnæðis og leiguverðs en fljótlega eftir að borgin setti sér húsnæðisstefnuna á árinu 2011 hækkaði leiguverð og framboð minnkaði en eftir sat borgin nánast aðgerðarlaus með húsnæðisstefnuna sem hefst á framangreindum upphafsorðum.

Á árinu sem var að líða hefur borgarstjóri aðeins tekið við sér í því að úthluta lóðum m.a. til stúdenta og gert samkomulag við ASÍ um lóðir á grundvelli samkomulagsins sem fyrrverandi ríkisstjórn gerði við aðila vinnumarkaðarins. Það tekur hins vegar tíma að byggja og óhætt að fullyrða að ef þessi og síðasti meirihluti borgarstjórnar hefði ekki sofnað á verðinum væri ástandið töluvert annað.

Áætlanir um að fjölga félagslegum leiguíbúðum um 100 á ári á þessu kjörtímabili hafa ekki gengið eftir, engri fjölbýlishúsalóð með fleiri en 5 íbúðum var úthlutað á árinu 2015 og nú síðast bókaði minnihlutinn í borgarstjórn vegna RÚV lóðarinnar: „Ljóst er að það stendur ekki steinn yfir steini í áætlunum og yfirlýsingum meirihlutans í húsnæðismálum. Fyrst stóð til að borgin ætti 40 íbúðir sem dreifðar væru um svæðið en svo að þær væru allar í sama húsinu og nú að það eigi að selja byggingarréttinn en borgin hafi kauprétt á 15 íbúðum.“

Sú stefna borgarinnar að fækka félagslegum almennum leiguíbúðum á síðasta kjörtímabili hefur aukið vandann verulega, en það var fyrst í október 2015 sem Félagsbústaðir áttu jafn margar almennar félagslegar leiguíbúðir eins og félagið átti á árunum 2009 og 2010. Í árslok 2016 voru 893 umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum hjá Reykjavíkurborg, þar af voru 643 metnir í mikilli þörf. Til samanburðar má geta þess að í árslok 2015 voru 723 umsækjendur á biðlista, þar af voru 535 metnir í mikilli þörf. Ástandið hefur því versnað verulega milli ára.

(Greinin birtist í Morgunblaðinu laugardaginn 14. janúar 2017)

Flokkar: Húsnæðismál

Föstudagur 13.1.2017 - 19:49 - FB ummæli ()

Tillaga um tímabundna opnun neyðarbrautarinnar

Á síðasta borgarstjórnarfundi sem haldinn var 10. janúar sl. lögðu Framsókn og flugvallarvinir fram tillögu um viðræður borgarstjóra og innanríkisráðherra um tímabundna opnun NA-SV flugbrautar Reykjavíkurflugvallar, eða svokallaðrar neyðarbrautar, fyrir sjúkraflug.

Tillagan:

„Borgarstjórn samþykkir að borgarstjóri ræði við innanríkisráðherra og veiti ríkinu heimild Reykjavíkurborgar til þess að hafa NA-SV flugbrautina á Reykjavíkurflugvelli opna fyrir sjúkraflug fram á vor.“

Greinargerðin með tillögunni:

„Undanfarna daga hafa ýmsir sérfræðingar lýst yfir áhyggjum sínum af lokun NA-SV flugbrautar á Reykjavíkurflugvelli í kjölfar sjúkraflugs frá Hornafirði 28. desember sl. þar sem ekki var hægt að lenda í Reykjavík og flogið var með sjúkling til Akureyrar og krafist þess að brautin verði opnuð að nýju. Má þar m.a. nefna stjórn Flugmálafélags Íslands, bæjarstjórn Hornafjarðar og bæjarráð Akureyrar. Framsókn og flugvallarvinir telja því nauðsynlegt, meðan fullnægjandi lausn hefur ekki fundist og í ljósi þeirra áhyggja og krafna sem fram hafa komið frá fagaðilum og sveitarstjórnum, að brautin verði höfð opin fram á vor í neyðartilfellum þegar ekki er hægt að lenda á hinum tveimur flugbrautunum á Reykjavíkurflugvelli. Því verði borgarstjóra falið að ræða við innanríkisráðherra og veita ríkinu heimild Reykjavíkurborgar að hafa brautina opna fram á vor óski innanríkisráðherra þess.“

Meirihlutinn í borgarstjórn hafði engan áhuga á tillögunni og lagði fram svohljóðandi breytingartillögu sem meirihlutinn samþykkti:

„Borgarstjórn beinir því til innanríkisráðuneytisins að kanna til hlítar hvort tilefni sé til að opna flugbraut 07/25 á Keflavíkurflugvelli og að afstaða til opnunar brautarinnar verði tekin út frá því mati.“

Minnihlutinn, þ.e. Framsókn og flugvallarvinir og Sjálfstæðisflokkur, bókuðu:

„Minnihlutinn í borgarstjórn lýsir furðu sinni yfir því að meirihlutinn í borgarstjórn, þ.e. Samfylkingin, Björt framtíð, Vinstri græn og Píratar, treysti sér ekki til að taka tillögu Framsóknar og flugvallarvina til atkvæðagreiðslu og leggi fram nýja tillögu sem meirihlutinn kallar breytingartillögu sem hún er auðvitað ekki. Ljóst er að meirihlutinn vildi ekki samþykkja tillöguna og hefði verið stórmannlegra af honum að hafna henni en standa í svona leikaraskap og þverbrjóta reglur um fundarsköp. Meirihlutinn þykist vilja samráð og samtal en sýnir það ítrekað í verki að svo er ekki. Með því að flytja nýja tillögu um annað efni og kalla hana breytingartillögu er meirihlutinn að fella þá tillögu sem lögð var fram og til umræðu er og snýst um að heimila nýtingu Reykjavíkurflugvallar tímabundið í þágu sjúkraflugs og standa þannig vörð um skyldur sínar sem höfuðborg með öryggi sjúklinga í fyrirrúmi fram að þeim tíma að önnur lausn finnst. Minnihlutinn situr hjá við tillögu meirihlutans sem meirihlutinn kallar breytingartillögu þar sem um allt aðra tillögu er að ræða en þá sem lögð var fram og til umræðu er enda teljum við hana ekki fela í sér lausn á þeirri bráðastöðu sem nú er uppi í tengslum við sjúkraflug til höfuðborgarinnar.“

Flokkar: Flugvöllur

Eyjan Media ehf. - Kringlunni 4-12, Reykjavík - eyjan(hjá)eyjan.is